ข่าวประชาสัมพันธ์
Prev Next
ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณพ่อสีบู อินทร์ฬี ผู้วายชนม์  ณ เมรุวัดมงคลนอก

ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณพ่อสีบู อินทร์ฬี ผู้วายชนม์ ณ เ…

10-02-2561 Hits:305

บรรยากาศถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

บรรยากาศถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

07-02-2561 Hits:278

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักร้อง 2 ท่านในนามตัวแทนของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักร้อง 2 ท่านในนามตัวแทนขอ…

06-02-2561 Hits:280

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพบกับสินค้าราคาประหยัด ได้ที่ ตลาดประชารัฐ ถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพบกับสินค้าราคาประหยัด ได้ที่ ต…

01-02-2561 Hits:295

ร่วมสืบสานประเพณีแห่กัณฑ์หลอนบุญเดือน 3 ณ วัดมงคลใน ตำบลเหล่าเสือโก้ก

ร่วมสืบสานประเพณีแห่กัณฑ์หลอนบุญเดือน 3 ณ วัดมงคลใ…

01-02-2561 Hits:277

ร่วมประเพณีบุญเดือนสามประจำปีวัดมงคลใน ประจำปี 2561

ร่วมประเพณีบุญเดือนสามประจำปีวัดมงคลใน ประจำปี 256…

30-01-2561 Hits:275

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อยู่ในระดับใด ?

มาก - 65.6%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 9.4%

Total votes: 32
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เอกสารประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27/09/61 ]
ประกาศเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 10/05/61 ]
ประกาศเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 [ 30/04/61 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 [ 26/06/61 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 และวัน เวลา สถานที่สอบ [ 18/06/61 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 [ 08/05/61 ]
ประกาศเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก เรื่อง ประกาศให้ไปรับเงินมัดจำรังวัดที่ค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 27/11/60 ]
ประกาศเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก เรื่อง การแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ประจำปี 2560 [ 07/11/60 ]
ประกาศเทศบัญบัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 07/11/60 ]
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก (ต่อ) [ 02/05/60 ]
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก [ 02/05/60 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก [ 29/07/59 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก [ 07/07/59 ]
ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก ตำแหน่งบุคลากร [ 09/12/58 ]
ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ [ 20/11/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ตำแหน่ง บุคลากร [ 20/11/58 ]
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฎิบัติจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตำแหน่ง บุคลากร จำนวน 1 อัตรา [ 12/10/58 ]
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี [ 31/07/58 ]
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี [ 14/11/57 ]
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี [ 14/11/57 ]
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี [ 30/07/56 ]
รวมรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก สมัยสามัญ [ 30/07/56 ]
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/09/57 ]
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2556 [ 17/09/57 ]
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2556 [ 17/09/57 ]
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2556 [ 17/09/57 ]