ข่าวประชาสัมพันธ์
Prev Next
ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณพ่อสีบู อินทร์ฬี ผู้วายชนม์  ณ เมรุวัดมงคลนอก

ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณพ่อสีบู อินทร์ฬี ผู้วายชนม์ ณ เ…

10-02-2561 Hits:20

บรรยากาศถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

บรรยากาศถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

07-02-2561 Hits:21

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักร้อง 2 ท่านในนามตัวแทนของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักร้อง 2 ท่านในนามตัวแทนขอ…

06-02-2561 Hits:26

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพบกับสินค้าราคาประหยัด ได้ที่ ตลาดประชารัฐ ถนนคนเดินเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพบกับสินค้าราคาประหยัด ได้ที่ ต…

01-02-2561 Hits:39

ร่วมสืบสานประเพณีแห่กัณฑ์หลอนบุญเดือน 3 ณ วัดมงคลใน ตำบลเหล่าเสือโก้ก

ร่วมสืบสานประเพณีแห่กัณฑ์หลอนบุญเดือน 3 ณ วัดมงคลใ…

01-02-2561 Hits:42

ร่วมประเพณีบุญเดือนสามประจำปีวัดมงคลใน ประจำปี 2561

ร่วมประเพณีบุญเดือนสามประจำปีวัดมงคลใน ประจำปี 256…

30-01-2561 Hits:40

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อยู่ในระดับใด ?

มาก - 65.6%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 9.4%

Total votes: 32
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
สำนักปลัดเทศบาล
     
 
 
 
นางสาวศิริกร คำชาลี
 
 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
     
 
 
 
นายวัชรากรณ์ คำดี
 
 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
     
พนักงานเทศบาล
 
 
นายรังสฤษฎ์ คุณพาที
นายชโยดม มะเสนะ
นายภูวนาท สุขประเสริฐ
นิติกรชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
     
 
 
นางสาวภิญญดา หงษ์คำ
นายธกร ภาระอุตส่าห์
จ่าเอกสามารถ ปัดไชยสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
     
 
 
นางชญาดา ภาระอุตส่าห์ 
 
นางอาทิตยา คำมี 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
ลูกจ้างประจำ
 
 
นางกฤษณา จันดา
 
นางสาวบุญญิตา อุ้มบุญ 
นักประชาสัมพันธ์   เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
พนักงานจ้าง
 
นายขวัญชัย อินทร์สด
นายบุญมา บัวศรี
นายภาสกร อุ้มบุญ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
     
นายบัลลังก์ แก่นพันธ์
นายคำปลิว ไชยราช
นายจิรวัฒน์ สุขเจริญ
ยาม
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
(รถดับเพลิง)
     
นายวิเชียร เหล่าโก้ก
นายวรวิทย์ เกิดสุวรรณ
นายกิตติวัฒน์ ศิรินคร
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
(รถดับเพลิง)
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
     
นายกิติภูมิ โพธิ์มั่น
นายอรรขนนท์ ฉันไชย
นายรณกร สีดา
พนักงานวิทยุ
พนักงานวิทยุ
พนักงานเวชกร
     
นายสุรศักดิ์ สนธิชัย
นายปรัชญานันท์ สุตัญตั้งใจ
นายนครินทร์ เกษแก้ว
พนักงานเวชกร
พนักงานเวชกร
พนักงานเวชกร
     
นายไพศาล สุวรรณผา
นายจำเรียง ชำภูเกษ
นางสมสอาจ บุญธรรม
พนักงานเก็บขนขยะ
พนักงานเก็บขนขยะ
แม่บ้าน
     
 
 
 
 
นางรัสนี บุญสังข์ 
 
 
 แม่บ้าน